Afete Hazır Türkiye

‘Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları’ projesi Memur Sendikaları Konfederasyonu koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen bir Erasmus+ Gençlik Katılımı (KA154-YOU) projesidir. Projenin ortakları Sivil Yaşam Derneği, Haydi Yapalım Derneği ve Kentsel Gelişim Derneği’dir. Bayındır Memur-Sen de projeye iştirakçi olarak destek vermektedir. Projenin temel amacı Türkiye'deki afet yönetim politikalarına gençlerin perspektifinden yenilikçi yaklaşımlar getirerek afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturulmasına aracılık etmektir. Proje genel hedefi, gençlerin afet bilinci ve yönetim süreçlerine aktif katılımlarını sağlayarak afet politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Projenin özel hedefleri ise şu şekildedir:

? Gençlerin afet bilincini artırmak ve afetlere karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlamak,

? Gençlerin afet yönetimi ve politikaları konusunda bilgi ve farkındalıklarını geliştirmek,

? Afet yönetimi politikalarının geliştirilmesine gençlerin katkı sağlamalarını teşvik etmek,

? Toplumsal ve siyasal katılımı destekleyerek gençlerin toplumda aktif roller üstlenmelerini sağlamak,

? Erasmus+ programının tanıtımını yaparak gençlerin hareketlilik programlarından faydalanmasını sağlamak. 1 2.Proje Gerekçelendirmesi "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları" projesi, son yıllarda dünya genelinde ve Türkiye'de artan afet sıklığı ve şiddetinin getirdiği yıkıcı sonuçlara bir yanıt oluşturma çabası göz önüne alınarak hayata geçirilmiş bir projedir. Uluslararası Afet Veri Tabanı ve Türkiye'deki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre son on yılda yaşanan doğal afetlerin sayısında ve etkisinde önemli bir artış görülmektedir. Bu arka plan ışığında "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları" projesinin temel motivasyonu afetlere karşı toplumsal dayanıklılığı artırmak ve afet yönetimi politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Özellikle projenin hedef kitlesi olan gençler toplumun geleceğini şekillendiren en önemli aktörler olarak görüldüğünden proje kapsamında gençlerin afet yönetimi süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak ve gençlerin yenilikçi fikirleriyle afet politikalarını zenginleştirmesi hedeflenmektedir. Proje, gençlerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi, afet risklerinin azaltılması ve afet yönetimi süreçlerine etkin katılımlarının sağlanması amacıyla tasarlanmıştır. Gençlerin afet yönetimi ve politikaları hakkında bilgi sahibi olmaları, afetlere karşı daha hazırlıklı ve bilinçli bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmaları projenin temel amacıdır. Aynı zamanda projenin gençler arasında afet yönetimi konusunda farkındalık yaratması, afetlere karşı toplumsal direncin artırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlaması ve gençlerin bu süreçte aktif rol almalarını teşvik etmesi beklenmektedir. "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları" projesi afet yönetimi konusunda gençlerin seslerini duyuracak ve onları bu süreçlere dahil edecek bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. Bu şekilde afetlere karşı daha hazırlıklı, bilinçli ve dayanıklı bir toplum inşa etme yolunda önemli bir adım atılacaktır. 3.Hedef Kitle ve Beklenen Sonuçlar Projenin hedef kitlesi Türkiye genelinde afet yönetimi ve politikalarına ilgi duyan, bu konuda farkındalık yaratmak ve katkıda bulunmak isteyen 18-30 yaş aralığındaki gençlerdir. Hedef kitlenin proje süreçlerine aktif katılımı sağlanarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılması beklenmektedir:

2 ? Afet yönetimi konusunda bilgili ve hazırlıklı bir genç neslin yetiştirilmesi.

? Gençlerin afet yönetimi politikaları geliştirme süreçlerine aktif olarak katılımının sağlanması.

? Yenilikçi afet yönetimi politika önerilerinin geliştirilmesi ve bunların karar alıcılarla paylaşılması.

? Afet yönetimi ve hazırlıkları konusunda toplum genelinde farkındalığın artırılması.

4.Proje Faaliyetleri Projenin kapsamında planlanan faaliyetler şu şekildedir:

? Bölgesel Çalıştaylar: Proje kapsamında yedi farklı bölgede seçilen illerde yedi bölge çalıştayı düzenlenecektir.

? Ulusal Zirve: Proje sonunda Ankara’da elde edilen bulguların ve önerilerin paylaşılacağı bir ulusal zirve gerçekleştirilecektir.

? Yerel Afet Söyleşileri: Gençlerin yerel topluluklarda afet bilinci ve hazırlık konusunda farkındalık yaratmak için söyleşiler düzenlemeleri desteklenecektir.

? Anket Çalışması: Gençlerin afet yönetimi politikalarına ilişkin görüşlerini toplamak üzere bir anket çalışması yapılacaktır. Anketin yaklaşık 3000 gence ulaştırılması hedeflenmektedir.

? Podcast Kanalı: Afet bilinci ve yönetimi konularında farkındalık yaratmak için podcast serileri yayınlanacaktır.